Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1101 z późn. zm.).

Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:

 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia jej bezpiecznego przejazdu;
 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;
 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym;
 • osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Program szkolenia

Zagadnienia Liczba godzin
 I. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:
1) pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
2) osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
3) osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
4) kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
5) ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
6) strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
7) pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;
8) osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
9) osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przejazdu;
10) strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt la–5 i 8 usta-wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088), podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
11) pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
12) członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
 1
 II. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą
Omówienie możliwości wystąpienia:
1) różnych reakcji kierujących pojazdami;
2) konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;
3) różnych warunków atmosferycznych, w szczególności niedostatecznej widoczności;
4) różnych warunków drogowych, w szczególności natężenia ruchu;
5) unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym
 2
 III. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem
Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym, oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.
Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.
Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji, dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.
 1
 IV.  Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego  1
 V.  Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się  2
 VI.  Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)  1
 Razem godzin  8

Organizacja zajęć:

 • Szkolenie jest jednodniowe (8 godz.), obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Szkolenie kończy się egzaminem, składającym się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wystawione przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie pod warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania. Po upływie tego okresu, kolejne zaświadczenie wydawane jest po odbyciu ponownego szkolenia.

Miejsce szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Golisza 10B w Szczecinie.
 • Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przy ul. Golisza 10 B.
 • W wyjątkowych przypadkach szkolenie prowadzone jest również poza siedzibą Ośrodka.


Cena szkolenia: od 01.01.2023 r. – 300 zł brutto

Cena szkolenia: od 01.01.2024 r. – 350 zł brutto


Warunki kwalifikacji:

 • Wypełnienie karty zgłoszenia;
 • Opłata za szkolenie na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: kierowanie ruchem – imię i nazwisko (wpłata powinna być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Zapisy na szkolenie

 • za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: szkolenie@word.szczecin.pl
 • telefonicznie 91 50 66 826 lub 784 380 929

Po przesłaniu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie
potwierdzenia zapisu oraz wolnego miejsca w danym terminie


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1101 z późn. zm.)
 • Regulamin organizacji szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym.