Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kierowca wpisany do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego – art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).


Program szkolenia:
Program szkolenia obejmuje wykłady z dziedziny przepisów ruchu drogowego i psychologii:

 • przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2 x 45 min.),
 • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych (45 min.),
 • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3 x 45 min.).

Organizacja zajęć:

 • Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia i obejmuje 6 godzin lekcyjnych (bez egzaminu).
 • Po zakończeniu szkolenia uczestniczący w nim kierowca otrzymuje zaświadczenie wystawione przez Dyrektora WORD Szczecin.
 • Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach objętych programem nauczania.
 • Organizator szkolenia przekazuje kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia organowi prowadzącemu ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
 • Szkolenie może zostać odwołane na dwa dni przed planowanym terminem z przyczyn niezależnych od Ośrodka lub z braku odpowiedniej liczby osób chętnych.

Miejsce szkolenia:
Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Golisza 10B w Szczecinie.Cena szkolenia: do 30.12.2021 – 350 zł brutto

                                 od 01.01.2022 – 390 zł brutto


Warunki kwalifikacji:

 • Wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa;
 • Opłata za szkolenie na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: punkty karne – imię i nazwisko

Uwaga!
W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
W szkoleniu nie może uczestniczyć kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
Komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą


Zapisy na szkolenie

 • za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: szkolenie@word.szczecin.pl
 • telefonicznie 91 50 66 826 lub 784 380 929

Po przesłaniu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie
potwierdzenia zapisu oraz wolnego miejsca w danym terminie