Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kierowca wpisany do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego –
art. 17 ust. 6a ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1234, 1723)

Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne – wykłady z następujących tematów (8 godz.):

 • Zasady i przepisy ruchu drogowego (2 x 45 min.)
 • Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobiegnie (2 x 45 min.)
 • Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa
  i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (2 x 45 min.)
 • Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem (2 x 45 min.)

Zajęcia praktyczne – ćwiczenie praktyczne (niezbędne na zaliczenie przez każdego uczestnika szkolenia):

 • Awaryjne hamowanie przy prędkości 30 km/h
 • Awaryjne hamowanie przy prędkości 50 km/h

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

 • Odbycie przez kierowcę szkolenia spowoduje zmniejszenie o 6 liczby posiadanych punktów karnych, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

 • Nie odejmuje się punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

 • Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

 • Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.

Organizacja zajęć:

 • Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia i obejmuje 8 godzin wykładu oraz ćwiczenie praktyczne.

 • W jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób.

 • Po zakończeniu szkolenia uczestniczący w nim kierowca otrzymuje zaświadczenie wystawione przez Dyrektora WORD Szczecin.

 • Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest uczestnictwo we  wszystkich zajęciach objętych programem nauczania.

 • Po zakończeniu szkolenia kopia zaświadczenia jest niezwłocznie przesyłana do Komendanta Wojewódzkiej Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kursanta.

 • WORD Szczecin zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

Miejsce szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone są w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Golisza 10B w Szczecinie.

Cena szkolenia: 1000 zł brutto

 • Forma płatności: gotówka lub wpłata na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: imię i nazwisko – punkty karne;
 • Opłatę za kurs należy wnieść na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem zajęć;
 • Rezygnacja z kursu na dwa dni przed ustalonym terminem kursu, bądź w trakcie jego trwania, nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty.

Warunki kwalifikacji:

Uwaga!

 • W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 • W szkoleniu nie może uczestniczyć kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
 • Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy.

Zapisy na szkolenie :

Wymagane do zapisu na szkolenie dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście: Biuro Obsługi Klienta WORD Szczecin
  od poniedziałku – do środy w godz. od 7:30 do 15:30
  w czwartek w godz. od 7:30 do 15:00
  w piątek w godz. od 7:30 do 14:00

ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin
tel. 91 50 66 826 lub 784 380 929

Po przesłaniu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie
potwierdzenia zapisu oraz wolnego miejsca w danym terminie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1234, 1723)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2023 poz. 1897)