Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Warunki kwalifikacji

 • Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.).

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku; (dla osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami po dniu 4 stycznia 2016 r., okres posiadania uprawnień do kierowania liczy się od dnia zakończenia okresu próbnego),
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 6. posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

– przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
– przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
– prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
– przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
– przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 • Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

 • Warunkiem zakwalifikowania kandydata na kurs kwalifikacyjny jest przedłożenie w Wydziale Obsługi Klienta WORD Szczecin:

– zgłoszenia uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym,
– dokumentów poświadczających spełnienie powyższych warunków,
– uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu kwalifikacyjnego.


 Program kursu dla kandydatów na egzaminatorów kategorii B prawa jazdy

Poz.  Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć  teoretycznych  Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Nauka podstaw techniki jazdy:
a) Psychologia 20  –
b) Dydaktyka 20  –
c) Technika kierowania i obsługa pojazdu 20  –
2. Przepisy ruchu drogowego 30  –
3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
– wypadków drogowych,
– psychologii transportu,
– związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu;
16  –
4. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42  –
5. Praktyka egzaminatorska 4 6 – ust. 2 pkt 7 lit. b i d rozporządzenia,
4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f rozporządzenia
6. Technika i taktyka jazdy* 2 5
Liczba godzin łącznie 154 (152**)
15 (10**)
oraz zajęcia określone w ust. 2 pkt 7 lit. c i g rozporządzenia
* Nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia

** Łączna liczba godzin bez uwzględniania zajęć z poz. 6

Program kursu dla egzaminatorów rozszerzających uprawnienia

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Nauka podstaw techniki jazdy: Technika kierowania i obsługa pojazdu 20
2. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 20  –
3.. Praktyka egzaminatorska 4 10 – ust. 6 pkt 3 lit. c i d rozporządzenia,
4.. Technika i taktyka jazdy- nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T 2 5
Liczba godzin łącznie 46 (44*)
15 (10**)
oraz zajęcia, o których mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i e rozporządzenia
* Nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia

** Łączna liczba godzin bez uwzględniania zajęć z poz. 6

Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.
Uczestnictwo we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach kursu jest obowiązkowe.


Miejsce prowadzenia zajęć:

 • WORD SZCZECIN ul. Golisza 10B
 • Oddział Terenowy w Barlinku ul. Jeziorna 8

Opłaty i zasady płatności

 • Cena kursu dla kandydatów na egzaminatorów kat. B: kwota uzależniona od liczby kursantów
 • Cena kursu dla egzaminatorów rozszerzających uprawnienia: kwota uzależniona od liczby kursantów
 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności za kurs na raty.
 • Opłatę za kurs należy uiszczać w terminach ustalonych przez organizatora szkolenia (zgodnie z informacją przedstawioną na spotkaniu organizacyjnym) na konto bankowe Ośrodka: BNP Paribas 21203000451110000000556410 – tytułem: kurs dla kandydatów na egzaminatorów – imię i nazwisko

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r., poz. 2659 z późn. zm.).