Polityka prywatności i plików COOKIES

Klauzule informacyjne związane z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin.
 2. W WORD Szczecin wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Dagmara Witków, Inspektor Ochrony Danych WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@word.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarzane są w WORD Szczecin

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie art.6 ust. 1 lit.c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
   1. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
   2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 20219r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
   3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów,
   4. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit.g RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów Unii lub państwa członkowskiego, w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia zawartych w orzeczeniach lekarskich i psychologicznych, wynikającego z :
    • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
    • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 20219r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
  2. archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
   • Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
   • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
   • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 20219r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
  3. wystawienia faktur na podstawie art.6 ust. 1 lit.c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia procesu egzaminowania.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne WORD w celu obsługi procesu egzaminowania oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (min. Policja, Wydział komunikacji, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy itp.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy i przez czas określony przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkowymi, instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym, a mianowicie:
  1. arkuszy przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy – przez okres jednego miesiąca,
  2. zapisy z praktycznej części egzaminu państwowego – przez okres 21 dni, w przypadku złożenia skargi na przebieg egzaminu lub warunki przeprowadzenia egzaminu państwowego, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
  3. protokoły egzaminacyjne – przez okres 50 lat,
  4. dowód opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego – 5 lat,
  5. pozostałe dokumenty, w tym m.in.:
   • prośba o przyspieszenie terminu egzaminu państwowego – przez okres trzech miesięcy
   • wnioski o podstawienie na egzamin pojazdu ze szkoły nauki jazdy– przez okres jednego miesiąc
   • podania o przyjecie rezygnacji z zaplanowanego terminu egzaminu – przez okres trzech miesięcy
   • faktury – 5 lat

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania procesu szkolenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest, w zależności od rodzaju szkolenia art.6 ust. 1 lit.a RODO, art.6 ust. 1 lit.b RODO, art.6 ust. 1 lit.c RODO i tak m.in.:
  1. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem:
   • uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym,
   • wystawienia faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
   • kontaktu telefonicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii:
   • uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
   • wystawienia faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
   • kontaktu telefonicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
   • uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego,
   • wystawienia faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
   • kontaktu telefonicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Szkolenie dla kierowców zawodowych
   • uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
   • wystawienia faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
   • kontaktu telefonicznego oraz podania dodatkowych informacji tj. data wydania prawa jazdy, organ wydający prawo jazdy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym
   • uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   • wystawienia faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
  6. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
   • uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
   • wystawienia faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
   • kontaktu telefonicznego oraz adresu zamieszkania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów
   • uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
   • wystawienia faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
   • kontaktu telefonicznego oraz adresu zamieszkania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i wspierające system teleinformatyczny WORD w celu obsługi procesu szkolenia oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka, wykładowcy przeprowadzający szkolenia – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (min. Policja, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego itp.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji czynności procesu szkolenia i przez czas określony przepisy prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkowymi, instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym (kursy reedukacyjne, kursy dokształcające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na instruktorów i instruktorów, kursy w zakresie bezpieczeństwa ruch drogowego, zawodowych kwalifikacji kierowców i polityki transportowej – 10 lat, pozostałe szkolenia – 5 lat).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju szkolenia jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne. W razie nie podania wymaganych danych WORD nie będzie mógł zrealizować procesu szkolenia.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do którego stosuje się przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych jaki i do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania ofert, dokonania wyboru oferty, udzielenia zamówienia oraz rozliczenia transakcji – podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. b i c RODO
 2. Pana/Pani dane pozyskane będą bezpośrednio od Pana/Pani oraz z ogólnodostępnej centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt. 1), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa czas, w tym przepisami o rachunkowości i podatkowymi, ustawa Prawo zamówień publicznych, instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym (min. dokumentacja zamówień publicznych 5 lat, umowy 10 lat, transakcje – 5 lat).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania wymaganych danych WORD nie będzie mógł udzielić zamówienia.

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny:

 1. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary WORD Szczecin, ul. Golisza 10B oraz Oddział Terenowy w Barlinku, ul. Jeziorna 8, 74-320 Barlinek.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się:
  • budynek WORD (wejście/wyjście z budynku, korytarze, hole, sala obsługi klienta, poczekalnia na egzamin praktyczny)
  • obszar wokół WORD (ciągi komunikacyjne, dziedziniec, plac manewrowy)
  • budynek WORD OT w Barlinku (wejście/wyjście z budynku, korytarz, poczekalnia, pokój planowania egzaminów)
  • obszar wokół WORD OT w Barlinku (ciągi komunikacyjne, plac manewrowy)
 3. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych do czasu automatycznego nadpisywania, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anomizacji wizerunku, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w szczególności na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt. 1), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym instrukcję archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym (10 lat).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu rozpoznania skargi lub wniosku. Nie wskazanie danych osobowych spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowania w zakresie rozpatrzenia skargi lub wniosku, prowadzenia rejestru skarg i wniosków. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.c oraz następujące przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w spawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  3. Art. 68 Ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – skargi na przebieg egzaminów państwowych
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. do innego organu uprawnionego do rozpatrzenia skargi lub wniosku (skargi na przebieg egzaminu państwowego przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu skargowego i przez czas określony przepisami prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym (skargi na przebieg egzaminu państwowego – 25 lat, pozostałe skargi i wnioski – 10 lat).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów. W razie nie podania wymaganych danych WORD nie będzie mógł rozpatrzyć Państwa skargi lub wniosku.

Polityka COOKIES

Polityka prywatności i plików COOKIES wykorzystywanych w serwisach internetowych WORD Szczecin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie (dalej „WORD Szczecin”) szanuje prawo do prywatności użytkowników odwiedzających serwisy https://word.szczecin.pl, https://szkolenia.word.szczecin.pl, https://zwrbrd.pl (dalej „Serwisy”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Ośrodka.

Korzystanie z Serwisów jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Gromadzenie danych

Podczas Twojej wizyty serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane informacje przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dodatkowo nasze serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwisy.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych WORD w Szczecinie

W celu świadczenia usług (dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników a także w celach statystycznych) stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszych Serwisów oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą dokonać Państwo zmiany ustawień przeglądarki.

Pliki Cookies w Serwisach WORD Szczecin nie zawierają żadnych danych osobowych.

Serwisy WORD stosuje następujące pliki cookies: 

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Odnośniki do innych stron

Serwisy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie zawierają odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Inne serwisy, do których niekiedy odsyłają Serwisy WORD, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione w tym dokumencie.