Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego corocznie organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, według programu zatwierdzonego przez marszałka województwa.

Udział w warsztatach doskonalenia zawodowego jest nieodpłatny dla egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, a odpłatny dla egzaminatorów niezatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Warsztaty dla egzaminatorów niezatrudnionych w Ośrodku:

  • termin złożenia kart zgłoszeniowych – …………………………….

Egzaminator jest zobowiązany do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać marszałkowi województwa zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Obowiązek ten, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia egzaminatora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadku egzaminatora posiadającego uprawnienia instruktora lub wykładowcy obowiązek, corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, uznaje się za spełniony także po dostarczeniu marszałkowi województwa, zaświadczenia lub kopii zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206).