Zadania samorządów w zakresie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i kontroli ruchu tych pojazdów w świetle obowiązujących przepisów.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zarządców dróg, zarządów dróg oraz organów wydających zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Uczestnictwo w kursie jest nieobowiązkowe, ma na celu nabycie umiejętności zastosowania przez uczestników kursu w praktyce przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz przeprowadzania kontroli ważenia pojazdów i wydawania decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej.


Program kursu:
1. Podstawy prawne i definicje:

 • definicja pojazdu nienormatywnego,
 • definicja ładunku niepodzielnego,
 • dopuszczalne parametry pojazdów.

2. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

 • różnice między starym i aktualnym systemem zezwoleń,
 • warunki wydawania w drodze decyzji administracyjnej 7 kategorii nowych zezwoleń,
 • właściwość organów wydających zezwolenia,
 • parametry, których mogą dotyczyć zezwolenia oraz rodzaje dróg, na których obowiązują,
 • prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 • strona decyzji administracyjnej, podmiot, na którego jest wydawane zezwolenie,
 • opłaty za wydanie zezwolenia, tryb i terminy postępowania oraz termin ważności zezwoleń.

3. Dodatkowe warunki ruchu pojazdu nienormatywnego

 • zawiadamianie o przejazdach przez mosty i wiadukty oraz zgłaszanie sprzeciwu,
 • pilotowanie pojazdów jako dodatkowy warunek ruchu pojazdu nienormatywnego,
 • parametry wymagające pilotowania,
 • warunki wyznaczenia trasy przejazdu,
 • koszty związane z określaniem tras przejazdu.

4. Warunki przeprowadzania przez upoważnionych pracowników: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi kontroli pojazdów ponadnormatywnych

 • organy uprawnione do kontroli i nakładania kar,
 • procedura i dokumentowanie kontroli drogowej, procedury ważenia pojazdów (prawidłowe wypełnianie protokołu kontroli, wymagania dla wag i miejsc do ważenia),
 • postępowanie administracyjne i decyzje o nałożeniu kary pieniężnej za brak zezwolenia.

Organizacja kursu:

 • Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych zajęć.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
 • Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne.

Warunki uczestniczenia w kursie:

 • poprawnie wypełniony wniosek kierujący na szkolenie
 • wniesiona opłata za kurs na konto WORD Szczecin

Opłaty:

 • Koszt szkolenia wynosi 380,- zł brutto – wpłata na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas
  21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: imię i nazwisko – pojazdy nienormatywne