Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1212 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego spełniający wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 3 – 5, w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego i zapewnia udział wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

Warsztaty organizowane są według programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Instruktor jest zobowiązany corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego i do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku ubiegłym.

Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W chwili obecnej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, nie będzie prowadził warsztatów, ponieważ nie spełnia wszystkich ustawowych wymagań co do ich realizacji. Jednakże Ośrodek czyni wszelkie starania, aby te wymogi w możliwie jak najkrótszym czasie spełnić, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 1212 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885 z późn. zm.).