Kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy, a także dla osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym.
Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest podstawą do uzyskania LICENCJI na przewóz drogowy.

Uczestnictwo w kursie jest nieobowiązkowe, ma na celu zaznajomienie uczestników z zagadnieniami prawa, obowiązującymi przepisami, podatkami i innymi opłatami, zasadami finansowania i prowadzenia działalności. Ukończenie kursu pozwala przygotować uczestników do odbycia egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy w miejscu i terminie wybranym przez kandydata.


Program kursu:

Program kursu jest dostosowany do zakresu zagadnień objętych egzaminem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

 • Prawo cywilne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób;
 • Prawo handlowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób;
 • Prawo socjalne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób;
 • Prawo podatkowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób;
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób;
 • Dostęp do rynku w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób;
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób.

Organizacja kursu:

 • Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konsultacji oraz ćwiczeń.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
 • Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne.
 • Komplet dokumentów uczestnika kursu wraz z załącznikami Ośrodek przekazuje w formie elektronicznej oraz papierowej do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb przeprowadzania egzaminu co najmniej 14 dni przed zaproponowaną datą na wniosku.

Warunki uczestniczenia w kursie:

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu wraz z załącznikami
 • wniesiona opłata za kurs na konto WORD Szczecin
 • wniesiona opłata za egzamin i wydanie certyfikatu na konto ITS Warszawa


Opłaty:

 • Koszt szkolenia  – wpłata na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: certyfikat – imię i nazwisko
 • Koszt egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu wynosi 800,- zł – wpłata na konto Instytutu Transportu Samochodowego, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80, nr rachunku bankowego: PEKAO SA Oddział w Warszawie 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Egzamin państwowy :

 • Egzamin państwowy organizuje i przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego w miejscu i terminie wybranym przez kandydata.
 • Egzamin, w zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych, składa się z:

– 64 pytań testowych wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami oraz

– 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu drogowego osób (na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie drogowego transportu osób) lub rzeczy (na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie drogowego transportu rzeczy).

 • Test obejmuje zakres zagadnień określony w części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.
 • Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.
 • Czas rozwiązywania testu wynosi 120 minut. Czas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut. Pomiędzy każdą z części egzaminu, przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 min.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz.UE L 300 z 14.11.2009, str. 51)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1352)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)