Wynajem placu manewrowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przeznacza do odpłatnego używania tory manewrowe oraz wzniesienie, znajdujące się na placu manewrowym w siedzibie Ośrodka w Szczecinie oraz w Oddziale Terenowym w Barlinku z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

W siedzibie Ośrodka w Szczecinie przy ul. Golisza 10 B można korzystać z torów manewrowe dla kategorii B, B+E, C, C+E, D, D+E prawa jazdy, natomiast w Oddziale Terenowym w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 można korzystać z torów manewrowych dla kategorii B prawa jazdy.

Zasady: Tory manewrowe wraz ze wzniesieniem udostępnia się odpłatnie wyłącznie Ośrodkom Szkolenia Kierowców (OSK) i wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia osoby przygotowującej się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Czas: Jednostka czasowa wynajmu toru (łącznie z przejazdem przez wzniesienie) wynosi:

a) 25 minut dla kat. B prawa jazdy,
b) 50 minut dla kat. C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy.

Cena: Odpłatność za korzystanie z jednego toru manewrowego i wzniesienia w 2022 r. wynosi:

a) 30 zł brutto za jednostkę czasową korzystania z jednego toru manewrowego dla kat. B prawa jazdy,
b) 65 zł brutto za jednostkę czasową korzystania z jednego toru manewrowego dla kat. C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy.

UWAGA!!! od dnia 1 stycznia 2023 r. zmiana cen za korzystanie z placu manewrowego

a) 40 zł brutto za jednostkę czasową korzystania z jednego toru manewrowego dla kat. B prawa jazdy,
b) 75 zł brutto za jednostkę czasową korzystania z jednego toru manewrowego dla kat. C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy.

Nowe ceny obowiązują dla rezerwacji placu manewrowego zrobionych na styczeń tzn. każdy wynajem w styczniu jest już po nowej cenie.

Terminy:

Tory manewrowe wraz ze wzniesieniem będą udostępniane (w dniach, w których pracuje WORD) w następujących godzinach:

 • dla kategorii B prawa jazdy w Szczecinie: od poniedziałku do czwartku o godzinie 16:15, co 30 minut i nie później niż o godzinie 19:15 oraz w piątek o godzinie 16:15, co 30 minut i nie później niż o godzinie 18:15;
 • dla kategorii B prawa jazdy w Barlinku: od poniedziałku do piątku o godzinie 14:30, co 30 minut i nie później niż o godzinie 16:30;
 • dla kategorii C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy w Szczecinie: od poniedziałku do czwartku o godzinie 16:30, co 60 minut i nie później niż o godzinie 18:30 oraz w piątek o godzinie 16:30, co 60 minut i nie później niż o 17:30.

Uwaga: Udostępnianie placu manewrowego może zostać czasowo zawieszone ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny określone przez WORD. Informacje dotyczące dostępnych terminów pod numerami tel. 91 50 66 826 lub 784 380 929

Sposoby rezerwacji:

Regulamin udostępniania placu manewrowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

§1

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie (WORD) przeznacza do odpłatnego używania tory manewrowe oraz wzniesienie, znajdujące się na placu manewrowym w siedzibie Ośrodka oraz w Oddziale Terenowym w Barlinku z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 2. W siedzibie Ośrodka w Szczecinie przy ul. Golisza 10 B można korzystać z torów manewrowe dla kategorii B, B+E, C, C+E, D, D+E prawa jazdy, natomiast w Oddziale Terenowym w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 można korzystać z torów manewrowych dla kategorii B prawa jazdy.

 3. Tory manewrowe wraz ze wzniesieniem będą udostępniane w dniach i godzinach ogłoszonych na stronie internetowej Ośrodka.

 4. Tory manewrowe wraz ze wzniesieniem udostępnia się odpłatnie wyłącznie Ośrodkom Szkolenia Kierowców (OSK) i wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia osoby przygotowującej się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 5. Doskonalenie techniki jazdy realizowane przez OSK na placu manewrowym WORD, może odbywać się wyłącznie w pojeździe Ośrodka Szkolenia Kierowców i pod nadzorem instruktora nauki jazdy wskazanego imiennie przez OSK przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • rezerwacji wybranego terminu i godziny wjazdu na plac manewrowy WORD poprzez aplikację udostępnioną na stronie internetowej Ośrodka lub osobiście na stanowisku Wydziału Szkoleń i Promocji w siedzibie Ośrodka w Szczecinie,

  • wniesienie opłaty w wysokości obowiązującej na dzień dokonania rezerwacji,

  • okazanie przed wjazdem na tor manewrowy karty rezerwacji toru, potwierdzenia dokonania opłaty (w przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem aplikacji) oraz ważnej legitymacji instruktora prowadzącego szkolenie wskazanego w karcie rezerwacji.

 1. Jednostka czasowa wynajmu toru (łącznie z przejazdem przez wzniesienie) wynosi:

 1. 25 minut dla kat. B prawa jazdy,

 2. 50 minut dla kat. C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy.

 1. Odpłatność za korzystanie z jednego toru manewrowego i wzniesienia wynosi:

 1. 40 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych brutto) za jednostkę czasową korzystania z jednego toru manewrowego dla kat. B prawa jazdy,

 2. 75 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych brutto) za jednostkę czasową korzystania z jednego toru manewrowego dla kat. C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy.

 1. Korzystanie z torów manewrowych odbywa się w dniach, w których pracuje WORD i rozpoczyna się:

 1. dla kategorii B prawa jazdy:

 • w Szczecinie: od poniedziałku do czwartku o godzinie 16:15, co 30 minut
  i nie później niż o godzinie 19:15 oraz w piątek o godzinie 16:15, co 30 minut
  i nie później niż o godzinie 18:15;

 • w Barlinku: od poniedziałku do piątku o godzinie 14:30, co 30 minut i nie później niż
  o godzinie 16:00;

 1. dla kategorii C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy – od poniedziałku do czwartku
  o godzinie 16:30, co 60 minut i nie później niż o godzinie 18:30 oraz w piątek
  o godzinie 16:30, co 60 minut i nie później niż o 17:30.

 1. W przypadku spóźnienia się pojazdu OSK, czas korzystania z placu ulega zmniejszeniu stosownie do czasu spóźnienia, a wniesiona opłata nie ulega obniżeniu.

§2

 1. Planowania terminu korzystania z torów dokonuje się w Wydziale Szkoleń i Promocji w dniach i godzinach pracy Sali Obsługi Klienta WORD w Szczecinie lub poprzez skorzystanie z aplikacji służącej do rezerwacji toru umieszczonej na stronie internetowej WORD Szczecin szkolenia.word.szczecin.pl/wynajem-placu manewrowego/.

 2. W aplikacji, o której mowa w ust. 1 oznacza się tory w następujący sposób:

a) tory dla kategorii B prawa jazdy, jako B1, B2, B3, B4,

b) tor dla kategorii C, C+E, D, D+E, B+E, jako CDE.

 1. OSK po dokonaniu rezerwacji toru manewrowego zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia opłaty.

 2. Opłatę za korzystanie z toru wnosi się w dniu dokonaniem rezerwacji toru na rachunek: BGŻ S.A. 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 z dopiskiem „opłata za tor manewrowy –
  nr karty rezerwacji toru” lub gotówką w Wydziale Szkoleń i Promocji WORD w Szczecinie.

 3. Przy płatności przelewem potwierdzenie przelewu OSK przesyła na adres szkolenie@word.szczecin.pl w dniu dokonania rezerwacji, tj. od poniedziałku do czwartku najpóźniej do godziny 15:00, w piątek do godziny 13:00. Brak takiego potwierdzenia powoduje, że rezerwacja będzie anulowana.

 4. W przypadku niestawienia się pojazdu OSK w wyznaczonym terminie, wpłacona kwota przepada na rzecz WORD z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 5. Dopuszcza się przełożenie terminu udostępnienia placu dla OSK oraz zmianę instruktora przeprowadzającego szkolenie na określonym torze manewrowym, po uprzednim poinformowaniu pracownika Wydziału Szkoleń i Promocji Ośrodka odpowiedzialnego
  za opracowanie harmonogramu najmu (wykorzystania) torów manewrowych i potwierdzeniu tej informacji na stronie internetowej WORD Szczecin szkolenia.word.szczecin.pl/wynajem-placu-manewrowego/

 6. Zmiany, o których mowa w § 2 pkt 7 należy zgłosić najpóźniej do godziny 13:00  w dniu zaplanowanego korzystania z toru.

§3

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie udostępnia Ośrodkom Szkolenia możliwość rezerwacji toru za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej: szkolenia.word.szczecin.pl/wynajem-placu-manewrowego/

 2. Korzystanie z aplikacji jest możliwe po zalogowaniu się przy użyciu przydzielonego numeru użytkownika i hasła.

 3. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

 4. Wypełniony wniosek o założenie konta (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy złożyć na stanowisku Wydziału Szkoleń i Promocji mieszczącego się w Sali Obsługi Klienta WORD Szczecin lub na stanowisku Planowania Egzaminów w Oddziale Terenowym w Barlinku.

 5. Podczas składania wniosku konieczne jest:

  • okazanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

  • okazanie dokumentu potwierdzającego, że składający wniosek jest właścicielem/ współwłaścicielem, albo ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz OSK,

  • w przypadku składania wniosku przez pracownika danego OSK, przedstawienie upoważnienia wydanego przez właściciela/właścicieli albo osoby, które mają prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz OSK,

  • okazanie dokumentu tożsamości,

  • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń.

 1. Informacja o przydzielonym numerze użytkownika i haśle przesłana jest na wskazany we wniosku adres e-mail.

 2. OSK może posiadać tylko jedno aktywne konto.

 3. WORD może okresowo zablokować możliwość korzystania z aplikacji w przypadku konieczności modernizacji, rozbudowy lub problemów technicznych serwisu.

§ 4

 1. Za szkody wyrządzone WORD w trakcie używania torów manewrowych odpowiada OSK i instruktor prowadzący szkolenie.

 2. WORD informuje, że w przypadkach korzystania z placu manewrowego w sposób nieuzgodniony z Ośrodkiem, w szczególności w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, WORD będzie korzystał z przysługującego mu prawa do natychmiastowego odstąpienia od udostępnienia placu manewrowego. W takim przypadku korzystającemu z toru manewrowego nie przysługuje żądanie zwrotu opłaty.

 3. Pracownik WORD odmówi udostępnienia placu manewrowego osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu, środków odurzających, albo innych środków mogących wpływać na reakcje kierującego pojazdem. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do instruktora nauki jazdy. W takim przypadku korzystającemu z toru manewrowego nie przysługuje żądanie zwrotu opłaty za udostępnienie placu.

 4. Udostępnianie placu manewrowego może zostać czasowo zawieszone ze względu
  na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny określone przez WORD.

 5. Teren placu manewrowego jest monitorowany elektronicznie.