Szkolenie dla kierowców zawodowych

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, pojazdami do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kategorii C lub D, zobowiązani są do ukończenia odpowiedniej kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego.


Warunki kwalifikacji:
Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii:

 • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r. lub
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

mają obowiązek ukończyć jedynie szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.
Terminy, w jakich kierowca wykonujący przewozy drogowe (aktualnie zatrudniony lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy) zobowiązany jest do uzyskania wpisu do prawa jazdy o odbyciu szkolenia okresowego przedstawia poniższe tabele:

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:
Prawa jazdy kategorii C1 lub C.
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii C1 lub C.
 Do 31 grudnia 1980 r.  10 września 2010 r.
 1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1995 r.  10 września 2011 r.
 1 stycznia 1996 r. – 31 grudnia 2000 r.  10 września 2012 r.
 1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r.  10 września 2013 r.
 1 stycznia 2006 r. – 10 września 2009 r.  10 września 2014 r.

 

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:
Prawa jazdy kategorii D1 lub D
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii D1 lub D
 Do 31 grudnia 1980 r.  10 września 2009 r.
 1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1990 r.  10 września 2010 r.
 1 stycznia 1991 r. – 31 grudnia 2000 r.  10 września 2011 r.
 1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r.  10 września 2012 r.
 1 stycznia 2006 r. – 10 września 2008 r.  10 września 2013 r.

 

Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii C,C+E lub D,D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.


Program szkolenia:
Program szkolenia – zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39b1 ustawy o transporcie drogowym.
Zajęcia obejmują szkolenie w zakresie:
1) kształcenie zawodowe kierowców w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

a) znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
b) umiejętność optymalizacji zużycia paliwa przez kierowców,
c) umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
d) umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;

2) kształcenie zawodowe kierowców w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;
3) kształcenie zawodowe kierowców w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;
4) kształcenie zawodowe kierowców w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Program szkolenia okresowego obejmuje 5 modułów /po 7 godzin/, w tym 3 obowiązkowe oraz 2 uzupełniające. Obecnie realizujemy następujące moduły:

Moduł nr: Nazwa modułu:
I Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
II Stosowanie przepisów,
III Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
IV Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
V Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem.

 

Na Państwa życzenie istnieje możliwość zamiany V modułu na jeden z poniższych:

 1. Czynnik ludzki w przewozie drogowym,
 2. Wizerunek firmy – obsługa klientów,
 3. Pierwsza pomoc,
 4. Ergonomia dla kierowców,
 5. Krajowy przewóz drogowy,
 6. Mocowanie ładunków.

 Zajęcia teoretyczne na szkoleniach okresowych prowadzimy w formie:

– tradycyjnej – wykład, pokaz, ćwiczenia lub
– e-learningowej w naszej sali komputerowej.

Szkolenia okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej (bez egzaminu państwowego).

Uwaga!

Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego i nie uzyska odpowiedniego wpisu w prawo jazdy, nie może wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania wpisu do dokumentu: prawo jazdy.

Ważne uzupełnienie dotyczące terminów wykonania badań lekarskich i psychologicznych:

 • Kierowcy, którzy podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli po 10.09.2009 r., a kat. D po 10.09.2008 r.) pierwsze badania lekarskie i psychologiczne powinni wykonać przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
 • Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli do 10.09.2009 r., a kat. D do 10.09.2008 r.), są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Wyłącznie kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli do 10.09.2009 r., a kat. D do 10.09.2008 r.) i robią pierwszy raz szkolenie okresowe, muszą wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia okresowego.

Kierowcy, przy przechodzeniu kolejnych szkoleń okresowych, muszą wykonać badania lekarskie i psychologiczne do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Dotyczy to również kierowców podlegających kwalifikacji wstępnej.


Organizacja zajęć:

 • Łączny czas trwania zajęć teoretycznych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne.
 • Dyrektor Ośrodka Szkolenia wydaje osobie, która ukończyła zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.
 • Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego WORD Szczecin przesyła wniosek do wojewody o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania wystarczającej grupy uczestników.

Miejsce szkolenia:
Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Golisza 10B w Szczecinie.Cena szkolenia:

 • Kwalifikacja wstępna (280 godz.) – 5 500 zł brutto
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.) – 3 000 zł brutto
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (70 godz.) – 1 800 zł brutto
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz.) – 1 200 zł brutto
 • Szkolenie okresowe (35 godz.) – 400 zł brutto

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniona karta zgłoszenia na kurs
 • Opłata za szkolenie na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: szkolenie okresowe – imię i nazwisko

Zapisy na szkolenie

 • za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: szkolenie@word.szczecin.pl
 • telefonicznie 91 50 66 826 lub 784 380 929

Po przesłaniu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie
potwierdzenia zapisu oraz wolnego miejsca w danym terminie