Wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń oraz obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe

Kurs przeznaczony jest dla pracowników starostwa, urzędów marszałkowskich, miast i gmin. Uczestnictwo w kursie jest nieobowiązkowe, ma na celu przedstawienie wymagań i zmian przepisów dotyczących wydawania uprawnień przewozowych i kontroli przewoźników przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


 Program kursu:
1. Omówienie rodzajów uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunków wydawania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia uprawnień i udzielania zgody na wykonywanie uprawnień:

 • licencje wydane zgodnie z ustawą o transporcie drogowym przed zmianą przepisów,
 • nowe licencje wydawane zgodnie z ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r,
 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne, nowe wzory druków,
 • zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym
 • zaświadczenia na potrzeby własne.

2. Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

 • rzeczywista i stała siedziba,
 • dobra reputacja,
 • sytuacja finansowa,
 • kompetencje zawodowe,
 • wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów.

3. Warunki wykonywania przewozów osób, przedłużanie zezwoleń, aktualizacja i zatwierdzanie rozkładów jazdy, zasady korzystania z przystanków:

 • warunki wykonywania przewozów okazjonalnych i wahadłowych,
 • warunki wykonywania przewozów regularnych i publicznego transportu zbiorowego.

4. Warunki wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przewozów drogowych przez organy samorządowe.

 • kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli,
 • warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym,
 • warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • system oceny ryzyka dla podmiotów wykonujących przewozy drogowe,
 • kryteria doboru firm do kontroli,
 • ocena spełnienia wymagań dotyczących dobrej reputacji, kompetencji zawodowych, sytuacji finansowej oraz rzeczywistej i stałej siedziby.

5. Zakres kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.

 • kontrola spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego,
 • licencji i zezwoleń na przewozy regularne,
 • kontrola w lokalu danego przedsiębiorstwa w zakresie oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem,
 • kontrola drogowa dokumentów wymaganych w przewozach regularnych i regularnych specjalnych oraz warunków określonych w tych dokumentach,
 • kontrola uiszczania opłaty za przejazd.

6. Działania organów samorządowych podejmowane po kontroli uzależnione od stwierdzonych nieprawidłowości.

 • proporcjonalność reakcji organu do stwierdzonych nieprawidłowości,
 • procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • działania mające podstawę w przepisach ustawy o transporcie drogowym,
 • cofniecie i wygaszenie licencji,
 • cofnięcie i wygaszenie zezwolenia na przewozy regularne,
 • stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
 • okoliczności powodujące umorzenie postępowania administracyjnego,
 • kary nakładane przez organy samorządowe w drodze decyzji administracyjnej.

7. Nadzór nad wydawaniem uprawnień przewozowych.

 • rodzaje kontroli organów samorządowych prowadzone przez WITD,
 • dokumenty wykorzystywane w trakcie kontroli,
 • procedury kontroli i obowiązki organu kontrolowanego.

Organizacja kursu:

 • Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych zajęć.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
 • Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne.

Warunki uczestniczenia w kursie:

 • poprawnie wypełniony wniosek kierujący na szkolenie,
 • wniesiona opłata za kurs na konto WORD Szczecin.

Opłaty:

 • Koszt szkolenia wynosi 380,- zł brutto – wpłata na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas
  21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: imię i nazwisko – wydawanie zezwoleń.