Wynajem pomieszczenia w WORD Szczecin

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin.
  2. W WORD Szczecin wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Dagmara Witków, Inspektor Ochrony Danych WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@word.szczecin.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (umowy najmu sal) na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisy prawa, w tym instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
  8. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów praw, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.